Застъпничество

Изследвания и анализи; Застъпнически кампании; Работа с публични институции

От създаването си до днес, Билитис активно работи за промяна в средата и правната рамка с обща цел елиминиране на всички форми на дискриминация и постигане на равноправие на ЛГБТИ хората в България. През 2012 г. Билитис предложи на вниманието на публичните институции “Пътна карта за равнопоставеност на ЛГБТИ в България” със следните основни цели, които остават непроменени и до днес:

Политическо убежище

Да се постигне ефективно прилагане на Европейските и международните стандарти в България, чрез мониторинг и документиране на прилагането на тези стандарти в практиката на Държавната агенция за бежанците, както и чрез подпомагане на стратегически съдебни дела, когато е уместно, с цел да се запълнят празнините в правната защита, предоставена от Европейското право за правата на човека.

Образование

Да се засили прилагането на правото на образование за ЛГБТИ хора, чрез засилване на националното законодателство и политики, насочени към защита срещу тормоз, насилие и дискриминация при достъп до образование. А също и чрез създаване на пространство за обсъждане на ЛГБТИ идентичности по недискриминационен начин с цел да се превъзмогнат негативни стереотипи за ЛГБТИ в българските училища.

Трудова заетост

Да се постигне ефективно прилагане на българския закон за защита от дискриминация и стандартите на ЕС в тази област, чрез мониторинг и документиране на прилагането на тези стандарти в практиките на работното място, също  чрез подпомагане на случаи на стратегически съдебни спорове, когато е уместно да се запълнят пропуските в правоприлагането, особено във връзка със защита срещу дискриминация основана на джендър идентичност, изразяване на пола и полови характеристики (интерсекс).

Семейство

Да се постигне правно признаване на партньорствата на еднополовите двойки и транс хората в българския семеен кодекс чрез водене на стратегически дела и застъпничество, основано на доказателства на национално ниво.

Да се повиши обществената осведоменост и видимостта на многообразието на семействата в България.

Свобода на събиране, сдружаване и изразяване

Да следи и докладва на Европейски и национални институции за нарушения на правата на човека и / или рискове от нарушения на човешките права, за да се гарантира, че тези три свободи са гарантирани

Здраве

Проучване и документиране на пречките пред равния достъп до здравни услуги за ЛГБТИ хората в България; повишаване на осведомеността сред здравните специалисти за проблемите, с които се сблъскват различните групи от ЛГБТИ общността в достъпа до здравни услуги;

Да се постигне депатологизация на транс-идентичността, включително чрез основано на доказателства застъпничество, водене на стратегически дела, дейности за повишаване на осведомеността;

Спиране на  „нормализиращата” телесна корективна хирургия и други медицински интервенции, провеждани върху интерсекс деца, без тяхното информирано съгласие: повишаване на информираността на семействата и лекарите, че правото на телесна неприкосновеност е съществено човешко право на интерсекс хората и не трябва да бъде нарушавано; застъпване за забрана на нормализиращата хирургия над интерсекс децата.

Престъпления и реч на омраза

През 2016 г., Билитис бе част от работна група към Министерство на правосъдието за транспониране на Истанбулската конвенция в Българския Наказателен кодекс. Това създаде възможност да се предложат промени в Наказателния кодекс, които признават хомофобията, бифобията и трансфобията като утежняващи мотиви в престъпленията от омраза. Това също даде възможност да преразгледаме  много остаряла секция в частта посветена на сексуалните престъпления, която третира хомосексуалното изнасилване по различен начин от изнасилването на хетеросексуални хора. Нашите предложения, разработени в партньорство с Българския хелзинкски комитет и Младежка ЛГБТ организация “Действие”, бяха включени в протоколите, но получиха малка подкрепа дори от членовете на работната група. Тези предложения не бяха разгледани от Парламента.

Цели в тази област:

Да се повиши защитата от насилие, причинено от предразсъдъци и език на омраза, насочено срещу ЛГБТИ лица, чрез разработване на адекватни механизми за правна защита в преразгледания Български наказателен кодекс (адекватен закон за престъпления от омраза).

Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи и съдебната система за адекватно разглеждане на насилие и език на омраза, насочени срещу ЛГБТИ лица, по-специално чрез обмен на информация и добри практики сред европейските и националните участници.

Правно признаване на пола

От 2012 г., когато Билитис публикува своето изследване на правната практика за признаване на пола в България, ние се превърнахме в отправна точка за много транс хора, които желаят да променят гражданския си пол или да започнат HRT. Предоставихме правна помощ на няколко души при започването на съдебни дела за правно признаване на пола в районните съдилища, въз основа на постоянния им адрес. Подпомогнахме 2 обжалвания на съдебни решения. Правната практика за законово признаване на пола на транс и интерсекс лица в България все още е много произволна.

Цели в тази област:

Подобряване на правната практика в България чрез въвеждане на ясни стандарти за законово признаване на пола; гарантиране, че законното признаване на пола е бърз, прозрачен и достъпен процес за всички транс и интерсекс лица чрез стратегически дела и застъпничество, основано на доказателства на национално и Европейско равнище;

Повишаване на капацитета на съдиите и адвокатите за справяне със случаите на законно признаване на пола чрез провеждане на обучения по транс и интерсекс въпроси (при възможност финансирани по проекти на ЕС).