Проекти

SOT. School’s OUT: Открити в училище

Този проект, засяга проблемите, с които ЛГБТИ и джендър неконформните ученици се сблъскват в училищата и има за цел да обучава учители, и да ръководи училища за това как да се прилагат ЛГБТИ политики и политики, включващи пола.

QueerFemme & BraveLab: Колективен отговор на кризата с COVID-19

Настоящият проект е насочен към справяне с някои от предизвикателствата, поставени от пандемията Covid-19 чрез организиране на Академия за активисти за членовете на две от нашите групи за самоподкрепа

Bring-In: Изграждане на професионален капацитет за справяне с дискриминацията срещу интерсекс хората и по-добро посрещане на техните нужди

Основната цел на проекта Bring-In е да промотира равенство за интерсекс хората в България, Гърция, Унгария и Обединеното кралство, чрез обучение на здравни и социални работници в това да разпознават, предотвратяват и да се справят с дискриминацията срещу интерсекс хора.

R.I.S.E.

Основната цел на проекта RISE, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри признаването правата на ЛГБТИ семействата в България, Литва, Латвия, Полша, Румъния и Словакия, чрез промотиране на разнообразието в обществото и постигане на по-добро обществено приемане на ЛГБТИ семействата. Проектът цели също да гарантира пълно спазване на правата на уважение към семейния живот и свобода на движението в ЕС за ЛГБТИ граждани, чрез информиране на обществеността за последиците от настоящото национално законодателство върху качеството на живот на еднополовите двойки.

Не просто думи

Основната цел на проектът „Не просто думи“, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри колаборация между общности, които са засегнати от реч на омраза и да създаде национално движение от съюзници, което предотвратява и се бори срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност, като особен фокус се поставя върху включването на младежите в този процес.

PREVENT (Промотиране на благосъстояние на работното място и оценка на рисковете за ЛГБТИ служители“)

Основната цел на проекта „PREVENT“, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз е да промотира благосъстоянието на ЛГБТИ хората на работното място и да се бори с риска от дискриминация. Проектът цели също да промотира мениджмънт, който развива разнообразието на служители си както в обществения, така и в частния сектор.

Let’sGoBy Talking / Нека да поговорим

Защита и отстояване правата на жертвите на анти-ЛГБТ престъпления от омраза: иновативни методи чрез възстановително правосъдие

Общностен фонд на Сан Диего Прайд: Организиране на ЛГБТИ общността в България

Билитис провежда многогодишна програма за организиране на общността, насочена към три конкретни уязвими групи – ЛГБТИ младежи, ЛБТ и куиър жени, транс и интерсекс хора.

РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА

Проектът “Развитие на мрежа младежки театри срещу омраза” се изпълнява с финансовата подкрепа от 77 526 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Rainbow hub

Проектът „Рейнбоу Хъб“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 147 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е увеличаване на капацитета и мобилизиране на ЛГБТИ общността за застъпнически действия чрез поддържане на 8 групи за взаимопомощ в общностния център Рейнбоу хъб, обучения в застъпничество за участниците в групите и оказване на подкрепа за реализиране на застъпнически инициативи на всяка от групите.

„OpenDoors: насърчаване на приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хора

От септември 2019 до януари 2021, Фондация Ресурсен център Билитис, съществява международен проект за научни изследвания, обучение и повишаване на осведомеността, озаглавен „OpenDoors: насърчаване на приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хора.

На ръба на приемането: Преодоляване на дискриминацията чрез овластяване на ЛГБТИ общността в България (BrinkItOn)

Основната цел на проектa BrinkItOn, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри нивата на социално приемане на ЛГБТИ хората в България.

Насърчаване на училищна среда, приветстваща различията

превенция и борба с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие

Rainbow Shield (Подобряване на правната защита на ЛГБТИ хората в България)

Основната цел на проекта Rainbow Shield, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България посредством повишаване квалификацията на юристи да водят дела на ЛГБТИ хора, както и подобряване на техните практики и методологии в тази сфера. 

Повишаване капацитета на специалисти за оказване на подкрепа на жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза в България (Rainbow Over Hate)

Основната цел на проекта Rainbow Over Hate, финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз,  е да повиши капацитета на професионалистите, работещи с жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.

Надигни глас (Speak Out)

Общата цел на проекта Speak Out, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз е да подобри онлайн средата за ЛГБТИ хората в 9 страни-членки на ЕС: България, Белгия, Португалия, Естония, Испания, Великобритания, Унгария, Литва и Латвия.

Diverse Identities in Sport (2018 – 2019 г)

Динамичен международен проект, адресиращ неравенствата в сферата на спорта, срещани от ЛГБТИ хора.

Narrowing the Margins (2018 – 2019 г.)

Narrowing the margins е предизвикателен и новаторски международен проект, който се фокусира върху включването на онези, които са засегнати от най-силно изключване в сферата на спорта.

LoveMoves: Правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС (2018 – 2019 г.)

Основната цел на проекта е да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки на ЕС, които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС.

Национално проучване на климата в средните училища България по отношение на ЛГБТИ младежи (2018 г.)

Информацията, събрана от това проучване, ще ни помогне обективно да представим ситуацията с ЛГБТИ учениците и какви са предизвикателствата пред тях в училище днес.

Мониторинг на прилагането на Препоръка cm/rec (2010)5 на Комитета на министрите за мерки със справяне с дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност (2018)

През 2018 г. Съветът на Европа предприема преглед на прилагането на Препоръката в страните-членки, като проучва произхождащите от прилагането ѝ промени, които всяка държава е реализирала.

Преход към и интеграция на ново работно място за ЛГБТ хора (Окт. 2017 – Окт. 2019)

С този проект „KliQ vzw” има за цел да подобри положението на всички ЛГБТ лица – и на по-широк кръг от  gender nonconforming лица – на пазара на труда.

Излез напред! „Овластяване и подкрепа на ЛГБТ жертви на престъпления от омраза“ (2017 – 2018 г.)

Проблемът с престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ все повече бива разпознаван от международните организации и от редица правителства в Европа, но международни усилия за справяне с този феномен все още не са разработени. За да се борим успешно с него е нужен ефективен междуведомствен отговор, който адресира едновременно недокладването на престъпленията и предоставянето на достъпни услуги за подкрепа на жертвите.

Проучване на положението на ЛГБТИ семействата в България (2016 – 2017 г.)

Проектът целеше да повиши информираността на ЛГБТИ активистите и на институциите, занимаващи се с човешки права, правосъдие, социални, образователни и здравни политики, за съществуващите правни и социални проблеми на  ЛГБТИ семействата.