rainbow shield

Цели

Основната цел на проекта Rainbow Shield, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България посредством повишаване квалификацията на юристи да водят дела на ЛГБТИ хора, както и подобряване на техните практики и методологии в тази сфера.  Проектът си поставя за цел и въвеждане на холистичен подход за ефективно справяне с дискриминация и други нарушения на правата на ЛГБТИ хората, който включва предоставяне на правни съвети, съдействие при водене на съдебни дела, оказване на психологическа подкрепа и подготовка при медийни изяви. В рамките на проекта се предвижда повишаване на осведомеността сред ЛГБТИ общността за възможностите за правна защита в случаи на дискриминация и други нарушения на техните права, и като резултат от това да се стимулира докладването на случаи на дискриминация. Проектът ще допринесе и за разпространяването на най-добрите практики на различни европейски граждански организации за засилване на правната защита на ЛГБТИ хората.

Основни планирани дейности

  1.  Повишаване квалификацията на юристи относно спецификите на работа с ЛГБТИ хора посредством провеждане на обучения, създаване на възможности за обмяна на опит и провеждане на работно посещение в Румъния с фокус придобиване на румънския опит за изграждане на цялостна правна програма. В резултат на натрупания опит, ще бъде стартирана първата холистична правна програма за работа с ЛГБТИ общността в България.
  2. Работа с ЛГБТИ общността и овластяване чрез провеждането на обучения за лидери от общността в цялата страна и стартирането на кампания за повишаване информираността относно какво е ЛГБТИ дискриминация, как да бъде разпозната и къде да бъдат докладвани случаи на такава, вкл. организиране на поредица от общностни културни събития, сред които музикални вечери, филмови прожекции, презентации, дискусии на книги и др.
  3. Специализирана подкрепа за транс общността посредством изготвяне на брошура, предоставяща полезна информация за правните аспекти на процедурите за смяна на пола, и провеждане на редица срещи с представители на тази група.

 

Продължителност на проекта

24 месеца (от 1.08.2019 – до 31.07.2021)

 

Партньори

Младежка ЛГБТ организация „Действие” – България
Фондация „Билитис” – България
Фондация ГЛАС – България
Accept – Румъния
NELFA Association – Белгия