Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хората все още са широко разпространени в Европейския съюз. Индикаторите за равнището им в различните държави членки се различават и в някои държави положението е привидно по-добро, но данните сочат, че пълно равенство за тази група не е постигнато в нито една от тях. България е една от страните, в които ситуацията е най-неблагоприятна.

С цел да хвърли светлина върху един от елементите, допринасящи за това, настоящият анализ представя резултатите от изследване на приложението на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, касаещо ЛГБТИ двойки на територията на Република България. Анализът включва преглед на гарантираните на гражданите на ЕС права и анализ на мерките и дефицитите по прилагане на Директивата в България, преглед на административната и съдебна практика по темата у нас и данни от национално проучване сред еднополови двойки с признат статут в други държави – членки на ЕС, които пребивават временно или живеят в България.

Докладът на български може да изтеглите от ТУК